Jansen Recycling Group – behoorlijk bestuur

“Werken aan een wereld zoals die bedoeld is.”

 

Vanuit het besef dat we de wereld ‘te leen’ hebben, willen wij verantwoordelijk omgaan met kostbare grondstoffen. Dat doen we door duurzaam te recyclen en goed rentmeester te zijn. Daarom stropen wij iedere dag onze mouwen op. We zijn een onmisbare schakel geworden in het recyclen van ijzer en metalen. Ondertussen bouwen we aan het mooiste recyclingbedrijf van Nederland!

ONZE MISSIE

Een mentaliteit van hard werken. Dat is hoe het hart van Jansen Recycling Group (JRG) eruit ziet. Wij vinden de schatten van de wereld belangrijk en willen die graag behouden. Daarom stropen wij iedere dag onze mouwen op. We zijn een onmisbare schakel in het recyclen van ijzer en metalen.

RECYCLEN

Het recyclen van ferro en non-ferro: daar zijn wij sterk in. Voor de in- en verkoop van materiaal werken wij samen met industrieën, afvalbedrijven, smelterijen, eindverwerkers en handelaren. Organisaties die het net als wij belangrijk vinden dat generaties na ons ook kunnen genieten van deze wereld.

WETEN WAAR JE AAN TOE BENT

Wij maken het iedereen graag makkelijk en doen niet moeilijk. Wij betalen een eerlijke prijs, zorgen voor een optimale logistieke afwikkeling en snelle uitbetaling. We hebben kennis van zaken, liefde voor het vak en een mentaliteit van aanpakken. Zo weet de klant waar zij aan toe is. Punt.
Jansen Recycling Group heeft meerdere certificeringen zoals ISO 9001, ISO 14001, CO2 reductie management met ISO 14001, MVO prestatieladder, VCA-P en de MRF Checklist.

 

ONZE VISIE

We worden geïnspireerd door drie uitgangspunten.

(1) De wereld is mooi
Dat willen we graag zo houden. Voor onszelf. Maar vooral voor de generaties na ons. Vanuit het besef dat we de wereld ‘te leen’ hebben willen wij verantwoordelijk omgaan met kostbare grondstoffen. Dat doen we door duurzaam te recyclen en goed rentmeester te zijn.

(2) Samen sta je sterk(er)
Wij kunnen ons werk niet doen zonder de mensen om ons heen. Alleen ben je sneller, maar samen komen we verder. Zo bouwen we samen aan het mooiste recyclingbedrijf van Nederland en omstreken.

(3) Jij maakt het verschil
Wij – Klaas, Arie Kees en Harm – geloven in God. Met diezelfde of je eigen identiteit en achtergrond heb jij (net als wij) het beste voor met de organisatie én met de wereld waarin we leven. En dat zie je terug in jouw dagelijkse prestaties op de werkvloer.

ONZE KERNWAARDEN: THE BIG 5

Kernwaarden zijn een ethisch kompas voor de dagelijkse handel en wandel van de Jansen medewerkers. Ze geven een beeld van de identiteit van ons bedrijf. Het geeft het fundament weer van waaruit we werken en keuzes maken. We staan voor deze waarden en zijn daarop aanspreekbaar. Om een aansprekende kapstok te maken voor de (intern) communicatie is het concept van The BIG 5 van Jansen verzonnen. Het zijn niet de vijf diersoorten die je gezien moet hebben als je op safari gaat. Maar het zijn wel vijf dieren die een eigenschap hebben die de bijbehorende kernwaarde ondersteunen.

I. Ontzorgen
Net als de inktvis met zijn vele tentakels, ontzorgt Jansen de klant. We zijn sterk service- en klantgericht. We betalen een goede prijs en zorgen voor een snelle afwikkeling. We leveren kwalitatief goed materiaal aan onze afnemers. We regelen elke logistieke uitdaging.

II. Verantwoordelijk
Olifanten zijn erg verantwoordelijk naar hun soortgenoten en jongen. Bij Jansen voelen we een grote verantwoordelijkheid naar collega’s, naar het bedrijf, naar de klant én naar de wereld. Zo houden we door ons kernproces waardevolle grondstoffen in de keten. Daarbij streven naar een zo klein mogelijke belasting op mens en milieu. We handelen op een integere manier. We werken veilig en spreken elkaar aan op onveilige situaties of gedrag.

III. Verbinden
Netwerken en alles met elkaar in verband brengen kan de spin als geen ander. Vanuit zijn voeling en positie in het web heeft de spin ook overzicht. We zijn verbonden met onze omgeving en staan open voor nieuwe samenwerkingen.

IV. Betrokken
De hond is erg betrokken op zijn baasje. Bij Jansen zijn we betrokken op elkaar en op onze relaties. We leren en willen beter worden, in alles wat we doen. We tonen commitment aan het bedrijf en hebben hart voor de zaak.

V. Ondernemen
De bever bouwt dammen in rivieren en beken. Dat zijn vaak enorme bouwwerken. Hij beïnvloedt daarmee zelfs de loop van de rivier. We zien kansen en mogelijkheden, en verzinnen nieuwe wegen als dat nodig is. Met onze nuchtere ondernemersmentaliteit gaan we door waar anderen stoppen.

KANSEN

Buiten ideële redenen om MVO handen en voeten te geven wordt een focus hierop gezien als kans en als een integraal onderdeel van de groei van de onderneming. Steeds meer stakeholders verwachten van hun contractpartijen ook een verantwoord duurzaamheidsbeleid. Dit is van ons van belang omdat wij inzetten op grotere opdrachten en daarom krijgen wij te maken met grotere spelers voor wie duurzaamheidsbeleid veelal een eis is.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

De directie is eindverantwoordelijk voor MVO binnen ons bedrijf. Voor zaken met betrekking tot het personeel en de zorg voor werknemers is personeelszaken (de HR Adviseur) verantwoordelijk. Met als uitzondering het veiligheidsbeleid; dat is – net als het milieubeleid – neergelegd bij onze KAM-afdeling. MVO-initiatieven kunnen vanuit alle gelederen van het bedrijf aangekaart worden. Bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de lokale gemeenschap. Denk hierbij aan ondersteuning van goede doelen, scholenbezoeken en vrijwilligersprojecten. Dit geldt ook voor het controleren van arbeidsomstandigheden in exportlanden, stakeholdercommunicatie en het mobiliteitsprogramma.
Jansen Recycling Group vindt het belangrijk dat medewerkers bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Op deze wijze wordt MVO nog meer versmolten met de dagelijkse gang van zaken.

DOELEN HALEN

Voor alle programma’s hebben we doelstellingen vastgelegd in ons KAM Managementsysteem. Dit systeem wordt jaarlijks ge-audit in het kader van onze externe certificering voor de MVO Prestatieladder.

JRG is, als familie bedrijf, uiteraard gericht op continuïteit. Als gevolg van die focus, en als gevolg ons credo om te ‘willen werken aan een wereld zoals die bedoeld is’, willen we uiteraard ook blijven groeien in omzet (met name van een specifieke groep leveranciers) en winstmarge.
In het licht van dezelfde continuïteit zijn er ook doelstellingen geformuleerd die te maken hebben met vakvolwassenheid van het personeel in alle gelederen.
Daarnaast zijn veel doelstellingen gericht op het verlagen van onze milieulast, zoals:

– Het streven naar 0 ongevallen.
– Het naar tevredenheid afhandelen van alle communicatie omtrent (milieu)vergunningen en eventuele handhaving daarvoor.
– Het reduceren van de CO2 Footprint met 2% per omgezette ton in periode 2021-2023 tov 2020, in scope 1 en 2.

Voor die laatste doelstelling wordt bijvoorbeeld verder onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve brandstoffen en naar het uitbreiden van de PV installatie.

Goed werkgeverschap (people)

Door de jaren heen heeft Jansen Recycling Group steeds meer medewerkers in dienst kunnen nemen. We zijn doorgegroeid naar meerdere vestigingen met ruim 70 vaste medewerkers. Een goede ontwikkeling, maar groei brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. We blijven streven naar een cultuur waarbij mensen naar elkaar blijven omzien en voor elkaar zorgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers net zo gezond naar huis gaan als toen ze ’s ochtends binnenkwamen.

Contracten

  Verdeling man / vrouw

   PERSOONLIJK EN BETROKKEN

   Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur: de afstand tussen werkvloer en directie is klein. Het houden van een open cultuur vinden we belangrijk, met regelmatig werkoverleg. Jaarlijks krijgt iedereen een voortgangsgesprek waarin we terugkijken op de persoonlijke prestaties en vooruit kijken naar de doelstellingen voor het komende jaar. Heeft iemand persoonlijke problemen, privé of op de werkvloer? Dan kan diegene dit melden in het werkoverleg en tijdens voortgangsgesprekken; maar ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

   EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING

   Gezond en veilig werken is een belangrijk thema voor Jansen Recycling Group. In ons dagelijkse werk – bij bewerking en de op- en overslag van materialen – hebben we te maken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, valgevaar en machinale werkzaamheden in een omgeving met soms een hoge geluidsintensiteit.

   IEDEREEN BEKEND MET DE VEILIGHEIDSREGELS

   Het is dus erg belangrijk dat iedereen binnen ons bedrijf weet hoe je veilig en zorgvuldig te werk gaat. Vanaf de eerste werkdag wordt iedere werknemer geregeld attent gemaakt op deze regels. Dit gebeurt door het doornemen van een bedrijfsspecifieke film met veiligheidsinstructies gevolgd door een aanvullende presentatie. Dit maakt deel uit van het inwerkprogramma. Ook zijn de veiligheidsregels zichtbaar bij de ingang van elke locatie.

   TOOLBOX-BIJEENKOMSTEN

   Toolbox-bijeenkomsten’ worden over het jaar verspreid gehouden, met name (maar niet alleen) voor het werfpersoneel. Hier krijgen zij voorlichting over actuele veiligheidsaspecten, werkinstructies voor specifieke (risicovolle) werkzaamheden en informatie over eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. We maken afspraken met uitvoerend personeel en melden consequent incidenten en (bijna-)ongevallen. Zo werken we aan een veilige werkomgeving en het voorkomen van ongevallen.

   GEZONDE EN VITALE MEDEWERKERS

   Om onze mensen vitaal en gezond te houden, is er de mogelijkheid om een PMO te ondergaan. In 2022 zal er ook een PMO keuringsbus op locatie komen. Binnen JRG is er ook een actief beleid gevoerd om medewerkers van het roken af te helpen met externe begeleiding. Van deze begeleiding mogen medewerkers nog steeds gebruik maken.

   VEILIG AANLEVEREN VAN MATERIALEN

   Ook bij de aanname van materialen werken we zo veilig mogelijk. Onze werfmedewerkers wijzen onze klanten er actief op dat bijvoorbeeld zij gasflessen en andere gesloten voorwerpen niet mogen leveren (conform duidelijk gecommuniceerde acceptatievoorwaarden), omdat dit bij de verwerking kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarnaast controleren we alle inkomende en uitgaande materialen op radioactiviteit, via detectiepoorten bij de weegbrug. Ten slotte voeren we visuele inspecties uit om te zien of er ergens asbest in verwerkt is. Is dit het geval, dan overleggen we met de klant en voeren we het materiaal af. Uiteraard doen we dit altijd volgens de geldende wetgeving.

   Mensenrechten

   Door de toename in volumes van non-ferro materialen is Jansen Recycling Group enige jaren geleden zelf gaan exporteren. Hierdoor moeten we nu zelf letten op zaken als kinderarbeid, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

   Het is bekend dat westerse standaarden niet altijd gelijk zijn aan die van landen in het Midden- of het Verre Oosten, waar veel ferro en non-ferromaterialen worden verkocht. Wij zijn ons bewust van deze aspecten en de verantwoordelijkheden die ze met zich meebrengen.

   HUMAN RIGHTS CHECKLIST

   We bezoeken meerdere keren per jaar bedrijven in het buitenland (als COVID-19 het toestaat). Hier kijken we actief of er kinderarbeid wordt verricht, of de arbeidsomstandigheden van medewerkers goed zijn en of de mensenrechten worden gerespecteerd. Zien we iets wat niet klopt, dan bespreken we dit met de lokale eigenaren. Hiervoor is een Human Rights Checklist gemaakt, die dient als handleiding om bevindingen gestructureerd te rapporteren. We leggen onze bevindingen vast in een verslag, dat dient als basis voor het plannen van een vervolgbezoek. Zien we misstanden en leidt een gesprek met de bedrijfsleiding niet op korte termijn tot verbetering? Dan sluiten we deze afnemer uit van verdere samenwerking.

   ANTI-DISCRIMINATIEBELEID

   Ook voor onze eigen medewerkers vinden we dat mensenrechten gerespecteerd moeten worden. In een land als Nederland zijn deze zaken vaak al bij wet afgedwongen. Door ons aan de geldende wet- en regelgeving te houden, respecteren we de mensenrechten. Ook van tijdelijke medewerkers verwachten we dat zij ons beleid respecteren. Gezond, veilig en eerlijk werken staan centraal.
   We maken bewust en proactief geen onderscheid tussen mensen op basis van leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, ras of geaardheid. Dit hebben we geformaliseerd in een antidiscriminatiebeleid, dat onderdeel is van de algemene arbeidsvoorwaarden. In lijn met ons antidiscriminatiebeleid zijn er geen meldingen van discriminatie binnengekomen.

    

    

   Eerlijk zaken doen

   We zijn ervan overtuigd dat eerlijk en integer handelen zich altijd terugbetaalt. Is het niet op de korte termijn, dan zeker op de lange termijn. De schrootbranche kenmerkt zich van oudsher niet door zaken als eerlijkheid en transparantie. Wij willen hier de positieve uitzondering op zijn. Door bijvoorbeeld onze leveranciers snel uit te betalen en alleen op rekening. Dat we integer willen handelen blijkt ook het feit dat we een convenant hebben afgesloten met de Belastingdienst. Op basis van gegroeid vertrouwen door openheid en transparantie zijn er afspraken gemaakt over verminderde controledruk. Wij publiceren jaarlijks tijdig onze jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring. Ook door het publiceren van dit MVO Jaarverslag geven we openheid van zaken.

   ZEKERHEID OVER DE HERKOMST VAN MATERIALEN

   Verder trainen we onze medewerkers in het herkennen en rapporteren van verdachte materialen. Als we niet zeker zijn van de herkomst van bepaalde materialen en twijfels hebben over de manier waarop de aanbieder eraan is gekomen, schakelen we de politie in.

   Circulaire economie en klimaatverandering (planet)

   Goed zorgen voor het milieu vinden we erg belangrijk. Uiteraard dragen wij hier aan bij door onze kernactiviteit. Het efficiënt hergebruiken van schaarse grondstoffen staat immers in het hart van het denken over duurzaamheid en draagt bij aan een meer circulaire economie.

   CO2-REDUCTIE PER VERWERKTE TON

   Per saldo in een verhoging van de CO2 footprint van JRG waar te nemen in 2021 tov 2020. Gezien de toename van het aantal verwerkte tonnen van 14,5% is dat een goede prestatie te noemen.

   De CO2 last per verwerkte kiloton materiaal is gedaald met 7,1%.
   Dat is een goed resultaat, beter zelfs dan het gestelde doel. Maar dit is deels afhankelijk van de soorten materiaal die we in kunnen kopen (‘kant en klaar’ vs materiaal waar veel aan gedaan moet worden. Oorzaken reductie:

   • Selectiever omgaan met machines als gevolg van COVID-19
   • Opbrengst zonnepanelen
   • Vervanging oude kranen door nieuwe efficiëntere kranen

   NIEUWE, EFFICIENTE MACHINES

   Om de CO2-uitstoot per verwerkte ton verder te beperken, hebben we al een aantal maatregelen genomen:

   • Twee elektrische overslagkranen
   • Jong materieel wat leidt tot brandstofbesparingen
   • Meeste kranen zijn voorzien van ERC-techniek
   • Verder herinrichten van het terrein
   • Een uitbreiding van zonnepanelen

   De meeste overslagkranen bevatten geen twee, maar drie hefcilinders. De derde is een met stikstof (N2) gevulde cilinder die tijdens de neergaande beweging van de mast onder druk gebracht wordt door het gewicht van de mast met grijper. De op deze wijze als gasdruk opgeslagen energie werkt mee bij de opwaartse beweging van de mast met grijper. Door dit krachtenspel kunnen de 2 hydraulische cilinders hun werk met veel minder druk af en kan de motor met minder vermogen dezelfde capaciteit leveren.

   JRG heeft testen uitgevoerd met elektrische heftrucks. Wel is gebleken dat de huidige elektrische heftrucks nog niet geschikt zijn voor een schrootwerf. Er wordt wel een elektrische heftruck ingezet bij de Technische Dienst

   MINDER STOFEMISSIE EN GELUIDSOVERLAST

   JRG houdt stofemissie en geluidsoverlast goed in de gaten. Niet alleen voor de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers en bezoekers, ook om een goede relatie met de omgeving te (be)houden. Wij begrijpen dat de geluiden en stof als hinderlijk kunnen worden ervaren. Om overlast te beperken gebruiken wij de volgende maatregelen:

   Tegen stofemissie

   • Continue monitoring op de luchtkwaliteit
   • Sproei- en nevelinstallaties over het gehele terrein

   Tegen geluidsoverlast

   • Geluidswand van 8 meter die 2020/2021 grotendeels
   verhoogd is naar 11 meter
   • Op verschillende plekken op maat een muur van containers
   gebouwd om geluid te reduceren
   • Rekening houdend met de operationele uitvoer en materiaalsoorten
   medewerkers instrueren om geluidsoverlast te beperken

   AFVAL

   JRG gaat heel bewust met deze rest-afvalstromen om. Dit wordt bewerkstelligd door:

   • Zoveel mogelijk materiaal te sorteren voor recycling
   • Alternatieve methodes onderzoeken om van isolatie materiaal af te
   komen

   Voorbeeld hiervan is PUR vlokken. Er worden diverse contacten aangeboord in de PUR branche (fabrikanten en verwerkers) om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, om op een duurzamere manier dit materiaal ergens in de keten te verwerken, met een lagere impact op de wereld dan nu het geval is.

   BEPLANTING VOOR LUCHTZUIVERING EN ISOLATIE

   In Vlaardingen zijn de wanden van ons kantoor, de loods en de werf begroeid met beplanting en op het dak groeit sedum. Dit groene dak zuivert niet alleen de lucht, het isoleert bovendien goed. Verder zorgt de beplanting voor het vertraagd afvoeren van hemelwater, zodat bij hevige regenval het riool wordt ontlast. Ook de dakbedekking gaat langer mee doordat het niet direct aan de zon wordt blootgesteld. Zo proberen we de uitstoot van CO2 te verminderen.

    

    

   Ton CO per verwerkte kilo-ton

   CO uitstoot 2020

    CO uitstoot 2021

     EIGEN WATERZUIVERING

     De werf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen is geheel vloeistofdicht, de werf in Dordrecht is vloeistofdicht daar waar nodig. Vloeistofdicht asfalt betekent dat er geen vervuilende vloeistoffen de grond kunnen binnendringen en hierdoor dus bodemverontreiniging wordt voorkomen. Alle vloeistoffen stromen naar een centraal punt waarna het naar de eigen waterzuivering wordt geleid. Door het gebruik van vlokkenmiddelen wordt het vervolgens gezuiverd en op het oppervlaktewater geloosd. Vanzelfsprekend wordt er continue gemonitord om de gevraagde kwaliteit van het water te garanderen. De waterzuivering en het vloeistofdichte asfalt zijn kostbare maatregelen, maar wel passend bij de visie van Jansen Recycling Group om verantwoordelijk om te gaan met onze omgeving, ook op milieugebied.

     EFFICIËNTE EN ZUINIGE HUISTRANSPORTEUR

     Onze huistransporteur, Bas Kooij Transport B.V., werkt vanuit hetzelfde gedachtegoed. Deze transporteur rijdt met Euro 6 vrachtwagens en zo efficiënt mogelijk. Bovendien hebben alle chauffeurs van Bas Kooij de cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd. En om onnodige vervoersbewegingen te voorkomen, parkeert Bas Kooij een deel van zijn vrachtwagens en containers op onze locaties. Voor het woon-werkverkeer gebruiken de chauffeurs kleine zuinige auto’s in plaats van de vrachtwagen. En dat scheelt!

     “De productie bij Jansen Recycling Group kan nauwelijks duurzamer.” Jeroen Saarloos, DCMR

     CO2-SCAN

     Door het aanleveren van ijzer en metalen bij Jansen Recycling Group maken leveranciers recycling van het metaal mogelijk en daarmee het behoud van waardevolle grondstoffen. Door het recyclen van metalen hoeft er minder primair (‘virgin’) metaal geproduceerd te worden uit ijzererts. Het recyclen van metalen vergt minder energie en uitstoot van broeikasgassen dan het produceren van primair metaal uit erts. Door recycling mogelijk te maken verlagen we met elkaar de klimaatimpact van metalen producten. Metalen als zink, lood en tin zijn naar verwachting over 20 tot 40 jaar niet meer uit primaire bronnen te halen. Recycling is dus pure noodzaak. Bovendien zorgt de productie van nieuwe materialen vanuit gerecycled materiaal voor een enorme energiebesparing ten opzichte van winning uit de mijn. Neem aluminium: als voor het produceren hiervan gerecycled materiaal wordt gebruikt in plaats van bauxiet, is maar liefst 95% minder CO2-uitstoot en energie nodig.

     Met de CO2-scan krijgen leveranciers van Jansen Recycling Group inzicht in de klimaatwinst die door recycling wordt behaald. Hierbij zijn alle recyclingstappen inbegrepen: emissies door transport, energie voor recyclingprocessen en klimaatwinst door het vermijden van primair metaal. De CO2-scan werd ontwikkeld door CE Delft, in opdracht van Jansen Recycling Group.

     “Met de energie die nodig is om één blikje te maken uit nieuw gewonnen erts, kunnen 20 blikjes worden vervaardigd uit gerecycled materiaal.”
     Bron: Metaal Recycling Federatie (MRF) www.mrf.nl

     Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving (profit)

     Jansen Recycling Group staat midden in de samenleving. Dit brengt met zich mee dat we – naast de zorg voor het milieu en onze mensen – ook willen bijdragen aan de lokale gemeenschap en de samenleving als geheel. Zo vinden we het belangrijk om goede relaties te onderhouden met onze omgeving, leveranciers en afnemers. Daarnaast maken we ons sterk voor diverse goede doelen. Ten slotte vinden we het onze taak om integer en eerlijk handel te bedrijven.

     HET FINANCIËLE PLAATJE

     Deze kerncijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Jansen Recycling Holding B.V., de moedermaatschappij van Jansen Recycling Group B.V. In deze jaarrekening zijn de cijfers opgenomen van de werkmaatschappijen die bij de groep behoren. Wij hebben 2021 afgesloten met een zeer goed financieel resultaat, waar we erg blij mee zijn. Dit was uiteraard mede ingegeven door de hoge prijzen in de markt.

      

     EEN LOKAAL INTERNATIONAAL BEDRIJF

     We werken internationaal, maar voelen ons toch verbonden met de plaats waar we gevestigd zijn. Jansen Recycling Group kan gezien worden als een lokale werkgever: de gemiddelde woon-werkafstand van medewerkers is 26 kilometer, met een grote vertegenwoordiging uit de Krimpenerwaard (reisafstand 21 kilometer). Daarnaast zijn er honderden toeleveranciers die ons diensten of producten leveren. We betrekken een groot deel uit de lokale omgeving. Zo hebben wij een positieve invloed op de regionale economie.

      

     MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID: HET STEENTJE DAT WIJ BIJDRAGEN

     Jansen Recycling Group wil positief zichtbaar zijn in de gemeenschap. Daarom zijn we een samenwerking gestart met stichting Present Rotterdam. Deze stichting slaat een brug tussen mensen die bereid zijn om wat te geven en mensen die met dat aanbod geholpen kunnen worden. Deze projecten variëren van bezoekjes aan Blijdorp met ouderen of gehandicapten, pannenkoeken bakken voor daklozen bij het Leger des Heils tot klussen bij diverse noodlijdende gezinnen in Rotterdam en een zorgboerderij.

     Jansen Recycling Group doneert ook aan verschillende goede doelen, met sommige goede doelen zijn meerjaren afspraken gemaakt. Daarnaast is er nog ruimte om diverse kleinere doelen met kleinere giften te sponsoren. Initiatief vanuit medewerkers wordt hierbij gestimuleerd.

      

     JONGEREN OP BEZOEK

     Jansen Recycling Group ontvangt regelmatig schoolklassen om jongeren niet alleen kennis te laten maken met ons bedrijf en de branche, maar ook met duurzaamheid in het algemeen. Zo kunnen ze zien en ervaren hoe een bedrijf in de recyclingbranche eruit ziet en werkt. Het is inmiddels traditie dat het Lentiz Geuzencollege uit Vlaardingen een bezoek brengt met één of meerdere klassen.

     ‘Door leerlingen rond te leiden op onze werven zie ze een stoer bedrijf waar echt wat gebeurd. Scharen, overslagkranen, grote hopen materiaal. Het maakt indruk op ze!’ – Didy, Jansen Recycling Group

     GELIEERDE BEDRIJVEN

     In het kader van ‘stilstand is achteruitgang’ kijkt JRG altijd naar mogelijkheden om aanvullende activiteiten te ontplooien of te ondersteunen. Dit kan zijn in een vorm waarbij er binnen JRG nieuwe technologieën of nieuwe machines worden aangeschaft. Maar het kan ook zijn in een vorm waarbij JRG (mede) investeert in bedrijven. Daarbij wordt wel uitgegaan van het principe dat er synergie tussen de betreffende bedrijven moet zijn of komen.

     Hieronder worden 3 van dit soort participaties uitgelicht:

     1. Purified Metal Company
     Jansen Recycling Group is betrokken bij een project dat op innovatieve wijze verontreinigd staalschroot recyclet tot schone grondstoffen. Hier is een start-up uit ontstaan, genaamd Purified Metal Company. PURIFIED METAL COMPANY (PMC). Na een uitgebreid onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden is de fabriek in 2020/2021 gebouwd. Inmiddels is de produktie operationeel.Inmiddels is deze financiering rond en is een samenwerking met Renewi afgesloten betreft inzameling en transport. De bouw van de fabriek in Farmsum (nabij Delfzijl) is inmiddels afgerond en de productie is operationeel.

     Jansen Recycling Group kent de problematiek rond asbest en Chroom 6 vervuild staalschroot uit de markt. Onze kernactiviteit is het in de kringloop houden van waardevolle grondstoffen. Waar in het verleden verontreinigd schroot werd gestort, wordt het nu omgezet naar een schone, secundaire grondstof. Dat is circulariteit in optima forma. Het concept van PMC past dan ook naadloos in onze ambitie om innovatieve, circulaire oplossingen te realiseren.

     2. Dutch Harbour ’s-Gravendeel BV
     Sinds enige jaren zijn de aandeelhouders van JRG ook mede- aandeelhouder in Dutch Harbour ’s-Gravendeel BV. Dit is een opleghaven – een soort parkeerplek voor schepen. Denk hierbij aan binnenvaartschepen, maar met name zeegaande schepen en pontons. Drijvend materieel dat gesloopt moet worden of wat sloopobjecten draagt kunnen in deze haven een veilig en beschermd onderkomen krijgen, in afwachting van de werkelijke uitvoering van de sloop. In die fase van het opleggen zijn milieukundige onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden goed mogelijk, in afwachting van de ontmanteling bij JRG of collega bedrijven.

     3. Bas Kooy Transport BV
     In 2020 heeft JRG de aandelen van Bask Kooy Transport BV (en daaraan gelieerde bedrijven die het materieel beheren en ook schroot containers bouwen) overgenomen van de oud-eigenaar Bas Kooy. Op deze wijze heeft JRG zeker gesteld dat het logistieke systeem van externe transporten van Recycling materiaal, waar de operationele zaken sterk van afhankelijk zijn, in eigen beheer optimaal benut kunnen worden. Er is bewust voor gekozen om de bedrijfsnaam ongemoeid te laten, zodat ook transporten voor andere bedrijven ook tot de mogelijkheden blijft behoren.