Werken aan een wereld zoals die bedoeld is 

Vanuit het besef dat we de wereld ‘te leen’ hebben gaan wij verantwoordelijk om met kostbare grondstoffen. Dat doen we door op een duurzame wijze materialen steeds opnieuw in keten te brengen. In dit maatschappelijk jaarverslag geven we in inzicht wat ons drijft en hoe wij dit in 2022 concreet hebben gemaakt.

ONZE MISSIE

Wij vinden de schatten van de wereld belangrijk en willen die graag behouden. Daarom stropen wij iedere dag onze mouwen op. Jansen Recycling Group is een onmisbare schakel in de keten van metaalrecycling en werkt vanuit de visie: ‘”Werken aan een wereld zoals die bedoeld is”.

RECYCLEN

Het recyclen van ferro en non-ferro materialen; daar zijn wij sterk in. Voor de in- en verkoop van materiaal werken wij samen met metaalverwerkende industrieën, slopers, handelaren, smelterijen en eindverwerkers. Ons primaire proces en de impact die we maken ziet schematisch zo uit:

ONZE KERNWAARDEN: THE BIG 5

Kernwaarden zijn een ethisch kompas voor de dagelijkse handel en wandel van de Jansen medewerkers. Ze geven een beeld van de identiteit van ons bedrijf. Het geeft het fundament weer van waaruit we werken en keuzes maken. We staan voor deze waarden en zijn daarop aanspreekbaar. Om een aansprekende kapstok te maken voor de (intern) communicatie is het concept van The BIG 5 van Jansen verzonnen. Het zijn niet de vijf diersoorten die je gezien moet hebben als je op safari gaat. Maar het zijn wel vijf dieren die een eigenschap hebben die de bijbehorende kernwaarde ondersteunen.

I. Ontzorgen
Net als de inktvis met zijn vele tentakels, ontzorgt Jansen de klant. We zijn sterk service- en klantgericht. We betalen een goede prijs en zorgen voor een snelle afwikkeling. We leveren kwalitatief goed materiaal aan onze afnemers. We regelen elke logistieke uitdaging.

II. Verantwoordelijk
Olifanten zijn erg verantwoordelijk naar hun soortgenoten en jongen. Bij Jansen voelen we een grote verantwoordelijkheid naar collega’s, naar het bedrijf, naar de klant én naar de wereld. Zo houden we door ons kernproces waardevolle grondstoffen in de keten. Daarbij streven naar een zo klein mogelijke belasting op mens en milieu. We handelen op een integere manier. We werken veilig en spreken elkaar aan op onveilige situaties of gedrag.

III. Verbinden
Netwerken en alles met elkaar in verband brengen kan de spin als geen ander. Vanuit zijn voeling en positie in het web heeft de spin ook overzicht. We zijn verbonden met onze omgeving en staan open voor nieuwe samenwerkingen.

IV. Betrokken
De hond is erg betrokken op zijn baasje. Bij Jansen zijn we betrokken op elkaar en op onze relaties. We leren en willen beter worden, in alles wat we doen. We tonen commitment aan het bedrijf en hebben hart voor de zaak.

V. Ondernemen
De bever bouwt dammen in rivieren en beken. Dat zijn vaak enorme bouwwerken. Hij beïnvloedt daarmee zelfs de loop van de rivier. We zien kansen en mogelijkheden, en verzinnen nieuwe wegen als dat nodig is. Met onze nuchtere ondernemersmentaliteit gaan we door waar anderen stoppen.

KANSEN

We geven MVO op verschillende manieren handen en voeten. Een focus hierop zien we als kans en als integraal onderdeel van de groei van de onderneming. Steeds meer stakeholders verwachten van hun contractpartijen ook een verantwoord duurzaamheidsbeleid. Circulair denken en doen, transparantie, inzicht en vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

De directie is eindverantwoordelijk voor MVO binnen ons bedrijf. Voor zaken met betrekking tot het personeel en de zorg voor werknemers is personeelszaken (P&O) verantwoordelijk. Het veiligheidsbeleid valt net als het milieubeleid onder Kwaliteit, Arbeid en Milieu (KAM). MVO-initiatieven kunnen vanuit alle afdelingen aangekaart worden. Bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de lokale gemeenschap. Denk hierbij aan ondersteuning van goede doelen, scholenbezoeken en vrijwilligersprojecten. Dit geldt ook voor het controleren van arbeidsomstandigheden in exportlanden, stakeholdercommunicatie en het mobiliteitsprogramma.
Jansen Recycling Group vindt het belangrijk dat medewerkers bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Op deze wijze wordt MVO steeds meer versmolten met de dagelijkse gang van zaken.

DOELEN HALEN

Voor alle programma’s hebben we doelstellingen vastgelegd in ons KAM-Managementsysteem. Dit systeem wordt jaarlijks ge-audit in het kader van onze externe certificering voor o.a. de MVO-Prestatieladder.

Jansen Recycling Group is als familie bedrijf gericht op continuïteit. Als gevolg van die focus, en als gevolg ons credo om te ‘werken aan een wereld zoals die bedoeld is’, is ons doel te blijven groeien in tonnage, omzet en winstmarge.
In het licht van dezelfde continuïteit zijn er ook doelstellingen geformuleerd die te maken hebben met het kennisniveau van alle medewerkers. Daarnaast zijn veel doelstellingen gericht op het verlagen van onze milieulast, zoals:

– Het streven naar 0 ongevallen.
– Het naar tevredenheid afhandelen van alle communicatie omtrent (milieu)vergunningen en eventuele handhaving daarvoor.
– Het reduceren van de CO2 Footprint met 2% per omgezette ton in periode 2021-2023 tov 2020, in scope 1 en 2.

Voor die laatste doelstelling wordt continue onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve brandstoffen en naar opwekking vanuit zonnepanelen. In 2022 is besloten het dak van de grote loods te voorzien van een paar duizend zonnepanelen.

ZORG VOOR DE MENS

Door de jaren heen heeft Jansen Recycling Group steeds meer medewerkers in dienst kunnen nemen. We zijn doorgegroeid naar meerdere vestigingen met 83 arbeidscontracten. Een goede ontwikkeling, maar groei brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. We blijven streven naar een cultuur waarbij mensen naar elkaar blijven omzien en voor elkaar zorgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers dagelijks net zo gezond naar huis gaan als toen ze ’s ochtends binnenkwamen.

Contracten 2022

  Verdeling man / vrouw 2022

   PERSOONLIJK EN BETROKKEN

   Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur: de afstand tussen werkvloer en directie is klein. Het hebben van een open cultuur vinden we belangrijk, met regelmatig werkoverleg. Jaarlijks houden we met iedereen een voortgangsgesprek waarin we terugkijken op de persoonlijke prestaties en vooruit kijken naar de doelstellingen voor het komende jaar. Heeft iemand persoonlijke problemen, privé of op de werkvloer? Dan kan diegene dit melden in het werkoverleg en tijdens voortgangsgesprekken; maar ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

   EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING

   Gezond en veilig werken is een belangrijk thema voor Jansen Recycling Group. In ons dagelijkse werk – bij de bewerking en de opslag en overslag van materialen – hebben we te maken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, valgevaar en machinale werkzaamheden in een omgeving met soms een hoge geluidsintensiteit. We passen continu maatregelen toe om risico’s tuit te sluiten of te verkleinen. 

   IEDEREEN BEKEND MET DE VEILIGHEIDSREGELS

   Het is dus erg belangrijk dat iedereen binnen ons bedrijf weet hoe je veilig en zorgvuldig te werk gaat. Vanaf de eerste werkdag wordt iedere werknemer geregeld attent gemaakt op deze regels. Dit gebeurt door het doornemen van de Jansen Recycling Group veiligheidsfilm met veiligheidsinstructies gevolgd door een aanvullende presentatie. Dit maakt deel uit van het inwerkprogramma. Ook zijn de veiligheidsregels zichtbaar bij de ingang van elke locatie.

   TOOLBOX-BIJEENKOMSTEN

   Toolbox-bijeenkomsten worden over het jaar verspreid gehouden, met name (maar niet alleen) voor het werfpersoneel. Hier krijgen zij voorlichting over actuele veiligheidsaspecten, werkinstructies voor specifieke (risicovolle) werkzaamheden en informatie over eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. We maken afspraken met uitvoerend personeel en melden consequent incidenten en (bijna-)ongevallen. Zo wordt veiligheid bespreekbaar en werken we aan een veilige werkomgeving en het voorkomen van ongevallen.

   GEZONDE EN VITALE MEDEWERKERS

   Om onze mensen vitaal en gezond te houden, is er de mogelijkheid om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan. In 2022 is er ook weer een PMO-keuringsbus op locatie geweest. Binnen Jansen Recycling Group is er ook een actief stoppen-met-roken beleid om medewerkers van het roken af te helpen met hulp van externe begeleiding. Van deze begeleiding mogen medewerkers nog steeds gebruik maken.

   VEILIG AANLEVEREN VAN MATERIALEN

   Ook bij de aanname van materialen werken we zo veilig mogelijk. Onze werfmedewerkers wijzen onze klanten er actief op dat zij bijvoorbeeld gasflessen en andere gesloten voorwerpen niet mogen leveren (conform duidelijk gecommuniceerde acceptatievoorwaarden), omdat dit bij de verwerking kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarnaast controleren we via detectiepoorten bij de weegbruggen alle inkomende en uitgaande materialen. Tenslotte voeren we visuele inspecties uit om te zien of er objecten of stoffen meegeleverd worden die er niet in thuis horen, zoals bijvoorbeeld asbest. Is dit het geval overleggen we met de klant en voeren we het materiaal af conform de geldende wetgeving.

   Mensenrechten

   Door de toename in volumes van non-ferro materialen is Jansen Recycling Group enige jaren geleden zelf gaan exporteren naar landen in het Verre Oosten en Midden-Oosten. Standaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn daar anders dan in het Westen. Wij zij ons bewust van deze aspecten en de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

   HUMAN RIGHTS CHECKLIST

   Gewoonlijk bezoeken wij meerdere keren per jaar afnemers in het verre buitenland. Hier kijken we actief of arbeidsomstandigheden worden gerespecteerd. Zien we iets dat niet klopt, dan bespreken we dit met de lokale eigenaren. Hiervoor is een Human Rights Checklist gemaakt, die dient als handleiding om bevindingen gestructureerd te rapporteren. We leggen onze bevindingen vast in een verslag, dat dient als basis voor het plannen van een vervolgbezoek. Zien we misstanden en leidt een gesprek met de bedrijfsleiding niet op korte termijn tot verbetering? Dan sluiten we deze afnemer uit van verdere samenwerking. Gedurende en na COVID-19 zijn er in 2022 vanwege reisbeperkingen geen bezoeken afgelegd.

   ANTI-DISCRIMINATIEBELEID

   Ook voor onze eigen medewerkers vinden we dat mensenrechten gerespecteerd moeten worden. In een land als Nederland zijn deze zaken vaak al bij wet afgedwongen. Door ons aan de geldende wet- en regelgeving te houden, respecteren we de mensenrechten. Ook van tijdelijke medewerkers verwachten we dat zij ons beleid respecteren. Gezond, veilig en eerlijk werken staan centraal.
   We maken bewust en proactief geen onderscheid tussen mensen op basis van leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, ras of geaardheid. Dit hebben we geformaliseerd in een antidiscriminatiebeleid, dat onderdeel is van de algemene arbeidsvoorwaarden. In lijn met dit beleid zijn er geen meldingen van discriminatie binnengekomen. 

   Eerlijk zaken doen

   We zijn ervan overtuigd dat eerlijk en integer handelen zich altijd terugbetaalt. Is het niet op de korte termijn, dan zeker op de lange termijn. De schrootbranche kenmerkt zich van oudsher niet door zaken als eerlijkheid en transparantie. Wij willen hier de positieve uitzondering op zijn. Door bijvoorbeeld onze leveranciers snel uit te betalen en alleen op rekening. Dat we integer willen handelen blijkt ook het feit dat we een convenant hebben afgesloten met de Belastingdienst. Op basis van gegroeid vertrouwen door openheid en transparantie zijn er afspraken gemaakt over verminderde controledruk. Wij publiceren jaarlijks tijdig onze jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring. Ook door het publiceren van dit MVO Jaarverslag geven we openheid van zaken.

   ZEKERHEID OVER DE HERKOMST VAN MATERIALEN

   Wij trainen onze medewerkers in het herkennen en rapporteren van verdachte materialen. Als we niet zeker zijn van de herkomst van bepaalde materialen en twijfels hebben over de manier waarop de aanbieder eraan is gekomen, schakelen we de politie in.

   ZORG VOOR HET MILIEU

   Goed zorgen voor het milieu vinden we erg belangrijk. Uiteraard dragen wij hier aan bij door onze kernactiviteit. Het efficiënt hergebruiken van schaarse grondstoffen staat immers in het hart van het denken over duurzaamheid en draagt bij aan een meer circulaire economie.

   CO2-REDUCTIE PER VERWERKTE TON

   Per saldo is een verlaging van de CO2 footprint van Jansen Recycling Group waar te nemen in 2022 tov 2021.

   De CO2 last per verwerkte kiloton materiaal is gedaald met 30%.
   Dat is een goed resultaat, beter zelfs dan het gestelde doel. Maar dit is deels afhankelijk van de soorten materiaal die we in kunnen kopen (‘kant en klaar’ vs materiaal waar veel aan gedaan moet worden). Oorzaken reductie:

   Groene stroom in kopen (via Waarborgwind)
   • Opbrengst zonnepanelen
   • Vervanging oude kranen door nieuwe efficiëntere kranen

   NIEUWE, EFFICIENTE MACHINES

   Om de CO2-uitstoot per verwerkte ton verder te beperken, hebben we al een aantal maatregelen genomen:

   Twee elektrische overslagkranen
   • Jong materieel, wat leidt tot brandstofbesparingen
   • Meeste kranen zijn voorzien van ERC-techniek
   • Verder herinrichten van het terrein (voorkomen logistieke bewegingen)
   • Een uitbreiding van zonnepanelen

   De meeste overslagkranen bevatten geen twee, maar drie hefcilinders. De derde is een met stikstof (N2) gevulde cilinder die tijdens de neergaande beweging van de mast onder druk gebracht wordt door het gewicht van de mast met grijper. De op deze wijze als gasdruk opgeslagen energie werkt mee bij de opwaartse beweging van de mast met grijper. Door dit krachtenspel kunnen de 2 hydraulische cilinders hun werk met veel minder druk af en kan de motor met minder vermogen dezelfde capaciteit leveren (ERC techniek).

   Jansen Recycling Groupheeft bij de Technische Dienst elektrische heftrucks rijden. Voor gebruik  op de werven zelf blijken deze nog te licht, maar de verwachting is dat wij in 2023 ook daar elektrische heftrucks in gebruik gaan nemen.

    MINDER STOFEMISSIE EN GELUIDSOVERLAST

   Jansen Recycling Group houdt stofemissie en geluidsoverlast goed in de gaten. Niet alleen voor de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers en bezoekers, ook om een goede relatie met de omgeving te houden. Wij begrijpen dat de geluiden en stof als hinderlijk kunnen worden ervaren. Om overlast te beperken gebruiken hebben wij de volgende maatregelen genomen:

   Beperking stofemissie

   • Continue monitoring op de luchtkwaliteit
   • Sproei- en nevelinstallaties over het gehele terrein

   Beperking geluidsoverlast

   • Geluidswand van 8 meter die in 2021 grotendeels is verhoogd naar 11 meter.

   • Op verschillende plekken (specifiek op maat) een muur van containers gebouwd om geluid te reduceren

   • Rekening houdend met de operationele uitvoer en materiaalsoorten

   • Medewerkers instrueren om geluidsoverlast te beperken

   AFVAL

   Jansen Recycling Group gaat bewust met alle afval- of beter gezegd reststromen om. Dit wordt bewerkstelligd door deze stromen goed mogelijk te scheiden en te laten verwerken door erkende verwerkers.

   BEPLANTING VOOR LUCHTZUIVERING EN ISOLATIE

   In Vlaardingen zijn de wanden van ons kantoor, de loods en de werf voor zien van levend groen en het dak is begroeid met sedum. Dit groene dak zuivert niet alleen de lucht, het isoleert bovendien goed. Verder zorgt de beplanting voor het vertraagd afvoeren van hemelwater, zodat bij hevige regenval het riool wordt ontlast. Ook de dakbedekking gaat langer mee doordat het niet direct aan de zon wordt blootgesteld. Ook in Dordrecht wordt gewerkt aan meer groen rond de werven.  

    

    

   Ton CO per verwerkte kilo-ton

   CO uitstoot 2021

    CO uitstoot 2022

     EIGEN WATERZUIVERING

     De werf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen is geheel vloeistofdicht, de werf in Dordrecht is vloeistofdicht daar waar nodig. Vloeistofdicht asfalt betekent dat er geen vervuilende vloeistoffen de grond kunnen binnendringen en hierdoor wordt dus bodemverontreiniging voorkomen. Alle vloeistoffen stromen naar een centraal punt waarna het naar de eigen waterzuivering wordt geleid. Door het gebruik van vlokkenmiddelen wordt het vervolgens gezuiverd en op het oppervlaktewater geloosd. Vanzelfsprekend wordt er continue gemonitord om de gevraagde kwaliteit van het water te garanderen. De waterzuivering en het vloeistofdichte asfalt zijn zeer kostbare maatregelen, maar passen bij de ambitie om verantwoordelijk te gaan met onze omgeving, ook op milieugebied.

     EFFICIËNTE EN ZUINIGE HUISTRANSPORTEUR

     Onze huistransporteur, Bas Kooij Transport BV, heeft een modern wagenpark waarbij alle vrachtwagens zijn voorzien van efficiënte Euro 6 motoren. Bovendien hebben alle chauffeurs de cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd. Om onnodige vervoersbewegingen te voorkomen parkeert Bas Kooij een deel van zijn vrachtwagens en containers op onze werven. Voor het woon-werkverkeer gebruiken de chauffeurs kleine zuinige auto’s in plaats van de vrachtwagen. De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en rijden op waterstof worden nauw gevolgd. 

     CO2-SCAN

     Door het aanleveren van ijzer en metalen bij Jansen Recycling Group maken leveranciers hergebruik van het materiaal mogelijk en worden waardevolle grondstoffen behouden. Bovendien hoeft er daardoor minder primair (‘virgin’) metaal geproduceerd te worden uit de mijn, zoals ijzererts of staal of bauxiet voor aluminium. Het recyclen van metalen vergt minder energie en uitstoot van broeikasgassen dan het produceren van primair metaal uit erts. Door recycling mogelijk te maken verlagen we met elkaar de klimaatimpact van metalen producten. Metalen als zink, lood en tin zijn naar verwachting over 20 tot 40 jaar niet meer uit primaire bronnen te halen. Recycling is dus pure noodzaak. Bovendien zorgt de productie van nieuwe materialen vanuit gerecycled materiaal voor een enorme energiebesparing ten opzichte van winning uit de mijn. Neem aluminium: als voor het produceren hiervan gerecycled materiaal wordt gebruikt in plaats van bauxiet, is maar liefst 95% minder CO2-uitstoot en energie nodig.

     Met de door CO2-metaalscan van Jansen Recycling Group krijgen leveranciers inzicht in de klimaatwinst die door recycling wordt behaald. Hierbij zijn alle recyclingstappen inbegrepen: emissies door transport, energie voor recyclingprocessen en klimaatwinst door het vermijden van primair metaal. De eerste CO2-metaalscan is door ons ontwikkeld samen met CE Delft, de meest recente versie is ontwikkeld door CE Delft in opdracht van de Metaal Recycling Federatie (MRF).

     Met de energie die nodig is om één blikje te maken uit nieuw gewonnen erts, kunnen 20 blikjes worden vervaardigd uit gerecycled materiaal.
     Bron: Metaal Recycling Federatie (MRF) 

     ZORG VOOR DE MAATSCHAPPIJ 

     Jansen Recycling Group staat midden in de samenleving. Dit brengt met zich mee dat we – naast de zorg voor het milieu en onze mensen – ook willen bijdragen aan de lokale gemeenschap en de samenleving als geheel. Zo vinden we het belangrijk om goede relaties te onderhouden met onze omgeving, leveranciers en afnemers. Daarnaast hebben wij ons verbonden aan diverse goede doelen.

     HET FINANCIËLE PLAATJE

     Deze kerncijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening 2022 van Jansen Recycling Holding B.V., de moedermaatschappij van Jansen Recycling Group B.V. In deze jaarrekening zijn de cijfers opgenomen van de werkmaatschappijen die bij de groep behoren. Wij hebben 2022 afgesloten met een zeer goed financieel resultaat, waar we erg blij mee zijn. Dit was uiteraard mede ingegeven door de hoge prijzen in de markt.

     EEN LOKAAL INTERNATIONAAL BEDRIJF

     We werken internationaal, maar voelen ons verbonden met de plaats waar we gevestigd zijn. Jansen Recycling Group is voor velen een lokale werkgever, waarbij het overgrote deel van de medewerkers uit de omgeving van Rotterdam afkomstig is. Daarnaast zijn er honderden toeleveranciers die ons diensten of producten leveren. We betrekken een groot deel uit de lokale omgeving. Zo hebben wij een positieve invloed op de regionale economie.

     SUPPORT AAN GOEDE DOELEN

     Jansen Recycling Group doneert aan verschillende goede doelen, zowel in de omgeving van ons werkgebied, landelijk en in het buitenland. Met zes goede doelen zijn meerjaren afspraken gemaakt. Ook aan noodhulp wordt gegeven, in 2022 onder andere aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Tevens is Jansen Recycling Group betrokken bij inzameling van hulpgoederen en wordt het transport van deze hulpgoederen uitgevoerd door partners.

     JONGEREN OP BEZOEK

     Jansen Recycling Group ontvangt regelmatig schoolklassen om jongeren niet alleen kennis te laten maken met ons bedrijf en de branche, maar ook met duurzaamheid in het algemeen. Zo kunnen ze zien en ervaren hoe een bedrijf in de recyclingbranche eruit ziet en werkt. Het is inmiddels traditie dat het Lentiz Geuzencollege uit Vlaardingen een bezoek brengt met één of meerdere klassen.

     “Door leerlingen rond te leiden op onze werven zien ze een stoer bedrijf waar echt wat gebeurt. Scharen, overslagkranen, grote bergen met materiaal. Het maakt indruk op ze!’”     – Didy de Kraay, Jansen Recycling Group

     3GELIEERDE BEDRIJVEN

     Wij kijken altijd naar de mogelijkheden om aanvullende activiteiten te ontplooien of te ondersteunen. Dit kan zijn in een vorm waarbij er binnen ons bedrijf nieuwe technologieën of nieuwe machines worden aangeschaft. Maar het kan ook zijn in een vorm waarbij wij investeren in bedrijven. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat er synergie tussen de betreffende bedrijven moet zijn of komen.

     Hieronder worden drie van dit soort participaties uitgelicht:

      

     1.. Bas Kooy Transport BV
     In 2020 heeft Jansen Recycling Group de aandelen van Bas Kooy Transport BV (en daaraan gelieerde bedrijven die het materieel beheren en ook schrootcontainers bouwen) overgenomen van de oud-eigenaar Bas Kooy. Op deze wijze hebben wij de logistieke slagkracht naar de toekomst toe gegarandeerd.

     2. Purified Metal Company

     Wij zijn betrokken bij een project dat op innovatieve wijze verontreinigd staalschroot (asbest, chroom-6) recyclet tot schone grondstoffen. Hier is een start-up uit ontstaan, genaamd Purified Metal Company (PMC).

     PMC is eind 2022 helaas failliet verklaard. Hoge energie kosten en een tegenvallende marktwerking hebben hiertoe geleidt. Ondanks dat staat Jansen Recycling Group achter de technologie en principes van PMC.  

     2. Dutch Harbour ’s-Gravendeel BV

     Sinds enige jaren zijn de aandeelhouders van Jansen Recycling Group ook mede- aandeelhouder in Dutch Harbour ’s-Gravendeel BV. Dit is een opleghaven – een soort parkeerplek voor schepen. Denk hierbij aan binnenvaartschepen, maar met name zeegaande schepen en pontons. Drijvend materieel dat gesloopt moet worden of wat sloopobjecten draagt kunnen in deze haven een veilig en beschermd onderkomen krijgen, in afwachting van de werkelijke uitvoering van de sloop. In die fase van het opleggen zijn milieukundige onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden goed mogelijk, in afwachting van de ontmanteling bij Jansen Recycling Group of collega bedrijven.

     Logo Bas Kooy en Dutch Harbour